Diagnoza ADHD i ADD dorosłych we Wrocławiu

Czym jest ADHD i ADD?

ADHD to skrót od ang. attention deficit hyperactivity disorder), w polskiej klasyfikacji oznaczający zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W klasyfikacji ICD-10 określane jako zaburzenie hiperkinetyczne (F90). ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, co oznacza, że w trakcie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego doszło do zaburzeń w kształtowaniu funkcji mózgu.

Według Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD – 10, ADHD zawsze zaczynają się wcześnie w toku rozwoju, zwykle w ciągu pierwszych 5 lat dziecka. Jako główne, charakterystyczne objawy zaburzenia uznaje się:

 • brak wytrwałości w zakresie działań wymagających zaangażowania poznawczego 
 • tendencja do porzucania jednego działania na rzecz innego bez kończenia żadnego z nich
 • słabą kontrolę, dezorganizację i nadmierną aktywność

Objawy ADHD można określić również jako problemy z funkcjami wykonawczymi, które koncentrują się głównie wokół:

 • deficytów uwagi
 • hiperaktywności
 • nadpobudliwości ruchowej lub impulsywności

Odmianą ADHD jest ADD (skrót od angielskiego Attention Deficit Disorder) to zaburzenia koncentracji uwagi. Problem ten traktowany jest jako odmiana ADHD, od jednostki tej odróżnia go brak nadpobudliwości ruchowej lub pojawianie się jej jedynie w nieznacznym natężeniu.

ADHD/ADD U DOROSŁYCH

Objawy ADHD u dorosłych skupiają się głównie wokół deficytów uwagi, braku wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego. Osoby te mogą mieć problemy z realizacją zadań w pracy czy obowiązków domowych z powodu rozpoczynania wielu czynności na raz i nie kończenia ich lub odkładania różnych zadań na później. Może to skutkować trudnościami z utrzymaniem się w pracy czy podejmowaniem ważnych decyzji. 

Objawy ADHD/ADD u dorosłych mogą wpływać na ich funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich. Ich związki mogą być niestabilne, osoby te mogą mieć trudność z uważnych słuchaniem innych, regulacją własnych emocji. 

Plan wizyt i cennik:

W naszym centrum prowadzimy całościową diagnostykę pod kątem ADHD u osób dorosłych, która oparta jest na wywiadzie z lekarzem psychiatrą i na wynikach testu DIVA 5 oraz MOXO do diagnozy ADHD u osób dorosłych, przeprowadzonego przez psychologa.

Test DIVA 5 – to kwestionariusz samoopisowy, który służy badaniu obecności objawów ADHD u dorosłych. Test oparty jest na kryteriach diagnostycznych zawartych w DSM – 5 (Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, 2013).  Kwestionariusz DIVA 5 składa się z trzech części, a każda z nich odnosi się zarówno do okresu dzieciństwa, jak i dorosłości. Psycholog, który wykonuje badanie, zwraca uwagę na:

 • kryteria objawowe dla nadpobudliwości psychoruchowej i nadmiernej impulsywności;
 • kryteria objawowe dla zaburzeń koncentracji uwagi;
 • wiek, w którym po raz pierwszy wystąpiły objawy ADHD;
 • charakter zaburzeń funkcjonowania, które wynikają z omawianych symptomów.

Test MOXO to narzędzie uzupełniające diagnozę ADHD. Jest to tzw. test ciągłego wykonywania, realizowany przy użyciu komputera. Może być wykonywany u dzieci i dorosłych od 6 do  70 r.ż. Osoba badana, instruowana przez psychologa – diagnostę, wykonuje zadania, oceniające jej funkcjonowanie w czterech kluczowych dla diagnozy ADHD obszarach:

 • zdolności utrzymania uwagi,
 • impulsywność,
 • nadmierna ruchliwość,
 • zaburzenia czasu reakcji.

Test MOXO pozwala również na monitorowanie postępów terapii lub skuteczności zastosowanej farmakoterapii. 

Diagnoza ADHD jest procesem wieloetapowym, dlatego zalecany jest wariant II, który opiera się na  diagnozie dwoma wystandaryzowanymi narzędziami.

Diagnoza ADHD w naszym Centrum może przebiegać w dwóch wariantach:

WARIANT I

 1. Wizyta u psychiatry (pierwsza 350 zł)
 2. Wizyta u psychologa w celu wykonania testu DIVA 5 300 zł + opracowanie i wystawienie opinii 150 zł (450 zł) (1,5 h – 2 h)
 3. Wizyta u psychiatry w celu postawienia ostatecznej diagnozy na podstawie badania lekarskiego i wyników testu DIVA, podczas której lekarz wprowadza odpowiednie leczenie: farmakoterapię i/lub zaleca dalsze działania (psychoterapia indywidualna, grupa psychoedukacyjna dla osób z ADHD i ADD) (250 zł)

Koszt: 1050 zł

WARIANT II

 1. Wizyta u psychiatry (pierwsza 350 zł)
 2. Wizyta u psychologa w celu wykonania testów: DIVA 5 300 zł oraz MOXO 400 zł + opracowanie i wystawienie opinii 150 zł (czas trwania wizyty 2 h) Koszt wizyty: 850 zł
 3. Wizyta u psychiatry w celu postawienia ostatecznej diagnozy na podstawie badania lekarskiego i wyników testu DIVA, podczas której lekarz wprowadza odpowiednie leczenie: farmakoterapię i/lub zaleca dalsze działania (psychoterapia indywidualna, grupa psychoedukacyjna dla osób z ADHD i ADD, socjoterapia, TUS) (250 zł)

Koszt: 1450 zł 

Dodatkowe usługi:

Wykonanie samego testu MOXO – czas trwania wizyty 50 minut 600 zł. (badanie+omówienie wyników i wydanie raportu)

Kolejne badanie tego samego pacjenta testem MOXO – koszt 400 zł.

Osoby z diagnozą ADHD i/lub ADD zapraszamy do udziału w terapii psychologicznej indywidualnej lub grupowej.

Diagności prowadzący badania u nas w Centrum:

mgr Sławomira Gleń – psycholog, diagnosta DIVA 5 i MOXO

mgr Ewelina Zabielska – psycholog, diagnosta DIVA 5 i MOXO

Literatura:

 • McWilliams N., Lingiardi V.PDM – 2. Podręcznik diagnozy psychodynamicznej. Tom 2, Adolscencja. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
 • ICD – 10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Opisy i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa, 2000.
Call Now ButtonZadzwoń teraz!