Diagnoza ADHD i ADD u dzieci i młodzieży we Wrocławiu

Czym jest ADHD i ADD?

ADHD to skrót od ang. attention deficit hyperactivity disorder), w polskiej klasyfikacji oznaczający zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W klasyfikacji ICD-10 określane jako zaburzenie hiperkinetyczne (F90). ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, co oznacza, że w trakcie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego doszło do zaburzeń w kształtowaniu funkcji mózgu.

Według Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD – 10, ADHD zawsze zaczynają się wcześnie w toku rozwoju, zwykle w ciągu pierwszych 5 lat dziecka. Jako główne, charakterystyczne objawy zaburzenia uznaje się:

 • brak wytrwałości w zakresie działań wymagających zaangażowania poznawczego 
 • tendencja do porzucania jednego działania na rzecz innego bez kończenia żadnego z nich
 • słabą kontrolę, dezorganizację i nadmierną aktywność

Objawy ADHD można określić również jako problemy z funkcjami wykonawczymi, które koncentrują się głównie wokół:

 • deficytów uwagi
 • hiperaktywności
 • nadpobudliwości ruchowej lub impulsywności

Odmianą ADHD jest ADD (skrót od angielskiego Attention Deficit Disorder) to zaburzenia koncentracji uwagi. Problem ten traktowany jest jako odmiana ADHD, od jednostki tej odróżnia go brak nadpobudliwości ruchowej lub pojawianie się jej jedynie w nieznacznym natężeniu.

ADHD/ADD U DZIECI

Zaburzenia uwagi ujawniają się poprzez trudność koncentracji uwagi przez dłuższy czas na jednej czynności lub osobie. Dzieci mające deficyty w tej sferze często wykonują wiele czynności naraz, nie kończąc ich. Często zmieniają zadania czy zabawy, nie potrafią się skupić na jednej czynności przez dłuższy czas. Jeśli zadanie czy zajęcie nie jest dla dziecka interesujące nie podejmuje go. Dzieci z zaburzeniami uwagi często mają kłopoty ze skupieniem się na lekcji, nie chcą odrabiać zadań czy wykonywać obowiązków domowych.

Dziecko impulsywne ma trudności w panowaniu  nad swoimi emocjami, wyraża swoje myśli bez zastanowienia. Dzieci z zaburzeniami w tej sferze nie potrafią czekać na swoją kolei, mają kłopot z odraczaniem gratyfikacji, przeszkadzają innym, próbują skupiać na sobie uwagę. Jeśli coś im się podoba, chcą mieć to tu i teraz. Często też podejmują działania ryzykowne i niebezpieczne.

Nadruchliwość charakteryzuje się tym, że dziecko jest w ciągłym ruchu, wierci się, manipuluje przedmiotami, które znajdują się w jego zasięgu. Nie może powstrzymać się od mówienia.  

Plan wizyt i cennik:

W naszym centrum prowadzimy diagnostykę psychologiczną pod kątem ADHD u dzieci i nastolatków w wieku od 6 do 18 rż., która oparta jest na wywiadzie z psychologiem i na wynikach testu CONNERS 3 przeprowadzonego przez psychologa.

Test CONNERS 3 to narzędzie służące do diagnozy ADHD oraz zaburzeń współwystępujących u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, pozwala na dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka. Pozwala ono na zaplanowanie oddziaływań terapeutycznych dopasowanych do potrzeb i możliwości dziecka. 

1.Wizyta u psychologa 220 zł – pogłębiony wywiad z rodzicami. Wizyta bez dziecka (50 minut).

Na pierwszą wizytę prosimy przygotować kserokopię następujących dokumentów:

 • dostępną dokumentacją medyczną dziecka – zaświadczenia i informacje od lekarzy specjalistów, w szczególności od psychiatry, wypisu i karty informacyjne ze szpitala, inne badania istotne dla procesu diagnostycznego
 • opinie przedszkolne lub szkolne
 • dostępną dokumentację psychologiczną z poprzednich lat, tj. opinie z PPP, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o potrzebie WWR w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym

2.Wizyta u psychologa w celu rozmowy i obserwacji dziecka 370 zł (wizyta 220 zł, opis testu 150 zł). Wizyta dziecka (50 minut).

3.Wizyta końcowa – sami rodzice – w celu omówienia wyników diagnozy 220 zł  (50 minut).

Kolejnym etapem w celu potwierdzenia diagnozy ADHD jest wizyta u lekarza psychiatry. 

Literatura:

 • McWilliams N., Lingiardi V.PDM – 2. Podręcznik diagnozy psychodynamicznej. Tom 2, Adolscencja. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
 • ICD – 10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Opisy i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa, 2000.
 • Kołakowski A., Pisula A. Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. GWP. Gdańsk, 2011.
 • Kołakowski A., Zaburzenia zachowania u dzieci. Terapia i praktyka. GWP. Gdańsk, 2013.
Call Now ButtonZadzwoń teraz!