Socjoterapia dzieci i młodzieży we Wrocławiu

Socjoterapia staje się coraz bardziej popularną formą pomocy dla dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne i trudności adaptacyjne.

Według definicji Barbary Jankowiak i Emilii Soroko socjoterapia to:

Grupowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowana na dzieci i młodzież z grup ryzyka lub/i przejawiających zaburzenia w funkcjonowaniu psychospołecznym, która polega na intencjonalnym uruchamianiu czynników pomocowych wykorzystujących procesy grupowe i relację z socjoterapeutą w celu
1) uaktywnienia potencjału rozwojowego (społecznego, emocjonalno-motywacyjnego, poznawczego)
2) zapobiegania kształtowania się zaburzeń i problemów zdrowotnych
3) zmiany dezadaptacyjnych zachowań, emocji i przekonań.

W efekcie tych oddziaływań poprawie ma ulec funkcjonowanie psychospołeczne uczestników.” (B. Jankowiak, E. Soroko, Socjoterapia dziś i jutro. O potrzebie współpracy refleksyjnego praktyka i ciekawego praktyki naukowca)

Oznacza to, że dzięki procesowi grupowemu, na którym bazuje socjoterapia dzieci i młodzież mają okazję przyjrzeć się swoim mechanizmom funkcjonowania, zasobom i deficytom oraz je zmienić.
Dla dzieci i nastolatków jednym z najważniejszych obszarów rozwojowych jest grupa rówieśnicza, dlatego bardzo ważny jest rozwój umiejętności społecznych.

Socjoterapia a psychoterapia

Maciej Wilk w swojej książce „Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne” odróżnia socjoterapię od psychoterapii.

„Psychoterapią możemy nazwać proces leczenia pacjenta wykorzystujący środki psychologiczne (przede wszystkim relację terapeutyczną); prowadzący do zmian w zakresie pewnych cech osobowości pacjenta, jego sposobów adaptacji do nowych sytuacji, do zmian w obrębie niekorzystnych i nieadekwatnych mechanizmów obronnych, do przestrukturyzowania wewnętrznych obiektów; odbywający się w kontekście rozwijającego się przeniesienia, któremu z reguły towarzyszy opór pacjenta, a zarazem w którego efekcie pacjent powinien stać się człowiekiem mniej cierpiącym, za to bardziej świadomym swoich nieświadomych wcześniej aspektów, które znacząco wpływały na dotychczasowy dyskomfort…” (M. Wilk,  Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie Psychodynamiczne, s.33)

Jest tu mowa o zmianie cech osobowości, które powodują u pacjenta cierpienie i dyskomfort. Praca taka wydaje się głębsza i skierowana na inne potrzeby.

Wilki pisze: „Istotą tej definicji jest leczenie. Nie ma zaś mowy o rozwoju, samorealizacji, korekcie zachowań ani edukacji w zakresie nowych umiejętności psychospołecznych, choć powszechnie wiadomo, że pacjent podczas psychoterapii może uczyć się pewnych rzeczy o sobie, zdobywać umiejętności społeczne, tyle że te, będąc niewątpliwie jednym z efektów psychoterapii, nie są jej celem samym w sobie.”

Cele socjoterapii

Maciej Wilk podaje dwa główne cele pracy socjoterapeutycznej:

 • Cele rozwojowe – wszelkie oddziaływania odpowiadające na potrzeby rozwojowe młodego człowieka, wzmacnianie możliwości realizacji zadań rozwojowych, ułatwianie funkcjonowania w sytuacji kryzysu rozwojowego (w szczególności w okresie adolescencji), czasem kompensowanie deficytów rozwojowych, wspomaganie rozwoju określonych funkcji aparatu psychicznego, szczególnie ego i superego.
 • Cele psychoedukacyjne – odreagowywanie napięć psychicznych, uczenie się bardziej adekwatnych zachowań, nie dostarczających zbyt dużych negatywnych konsekwencji, odkrywanie zasobów jednostki, korektę zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym, zdobywanie wiedzy o sobie i otaczającym świecie interpersonalnym.

W tego rodzaju pracy te cele możliwe są do osiągnięcia dzięki bazowaniu na procesie grupowym oraz potencjale grupy. 

W celach szczegółowych można ująć: 

 • przebudowę negatywnych sądów o sobie,
 • uczenie się korzystniejszych sposobów funkcjonowania w obszarze interpersonalnym,
 • kształtowanie nowych wzorców zachowań,
 • przeżycie korektywnego doświadczenia, stanowiącego alternatywę dla przebytych wcześniej urazów,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • rozwijanie umiejętności pełnienia ról społecznych,
 • odreagowanie napięć emocjonalnych.

Socjoterapia może mieć znaczny wpływ na zmianę systemu wartości.  Dzięki pracy w grupie możliwa jest nauka współdziałania i współpracy. Dokonywanie własnych wyborów może wpłynąć na rozwój tożsamości, poznanie siebie. Informacje zwrotne – opinie, uwagi, odczucia dotyczące zachowań danej osoby – otrzymane od uczestników grupy w trakcie zajęć dają szansę na przyjrzenie się swojemu zachowaniu oraz obrazowi jaki inni mają na jej temat. 

Kto może uczestniczyć w socjoterapii? 

Do grup kwalifikujemy osoby z szeroko rozumianymi trudnościami społecznymi.  Problemy, które najczęściej przejawiają osoby w socjoterapii to: niskie poczucie wartości, niska samoocena, trudności rówieśnicze, kłopoty z kontrolą emocji i zachowania, nieradzenie sobie ze stresem. 

Jak wygląda kwalifikacja? 

W czasie konsultacji prowadzimy wywiad, w którym pytamy głównie o relacje rówieśnicze – stan obecny oraz ich przebieg na przestrzeni lat, ale także m.in. o sytuację rodzinną i obraz siebie. Ustalane są cele oraz motywacja nastolatka.

Grupa składa się z minimum 6 osób.  W socjoterapii liczba osób jest bardzo ważna, aby mógł się zadziać optymalny proces grupowy. 

Struktura zajęć

W organizacji zajęć ustalane są pewne ramy, które zapewniają uczestnikom poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość, że każdego w grupie obowiązują te same zasady.

Każde pojedyncze zajęcia składają się z zasadniczych trzech części. Jest  to „rundka początkowa” i „rundka końcowa”, podczas których na początku i końcu zajęć uczestnicy mówią o swoich myślach i uczuciach. Daje to szanse na skupienie się na swoich emocjach.

Pomiędzy „rundkami”  prowadzący wprowadzają struktury, czyli ćwiczenia. Są one dostosowane do fazy procesu grupowego, czyli do poziomu integracji, bliskości i relacji grupy. 

Wyróżniamy cztery fazy procesu grupowego. 

 • Faza integracji – jest to początkowa faza, w której w uczestnikach jest dużo lęku i jej celem jest ich wzajemne poznanie się i budowanie zaufania. 
 • Faza relacji, faza konfliktu – jest to trudna faza, w której zazwyczaj dochodzi do różnicowania się członków. Różnica poglądów, odczuć i potrzeb jest naturalną częścią bycia w grupie. Jej celem jest przekazywanie trudnych emocji i komentarzy w sposób adekwatny i prowadzący do rozwoju relacji.
 • Faza spójności i pracy grupy – w tej fazie uczestnicy skupiają się na swoich celach indywidualnych, są w stanie mówić o ważnych dla siebie rzeczach wprost. 
 •  Faza rozstaniowa – w końcowym etapie pracy grupa może nauczyć się przeżywać rozstania i straty w sposób adekwatny, oswajać się ze stratą i pożegnaniem. 

Warto zaznaczyć, że fazy nie muszą występować w powyższej kolejności, najczęściej pojawiają się naprzemiennie. Może zdarzyć się tak, że któraś z faz w ogóle nie wystąpi. 

Socjoterapia jest naprawdę bogatą formą pomocy i może być dla dzieci i młodzieży bardzo wartościową formą wsparcia w rozwoju. 

Informacje o socjoterapii realizowanej u nas w Centrum znajdują się tutaj.

autor artykułu: psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta Daria Kwaśniewska

Bibliografia:

 • Grudziewska E. (red.), Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, Difin, 2015.
 • Jankowiak B.  (red.) , Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2013
 • Jankowiak B, Soroko E.,  Socjoterapia dziś i jutro. O potrzebie współpracy refleksyjnego praktyka i ciekawego praktyki naukowca. Biuletyn Polskiego Towarzytwa Socjoterapeutów i Trenerów.
 • Wilk M.,  Diagnoza w socjoterapii. Ujecie psychodynamiczne, GWP, Sopot 2014
Call Now ButtonZadzwoń teraz!