Trening Umiejętności Społecznych – TUS we Wrocławiu

Co to jest TUS?

TUS to skrót od nazwy Trening Umiejętności Społecznych. Jest to grupowa forma pracy z dziećmi, podczas której kształtowane są umiejętności prospołeczne takie jak: słuchanie, rozpoczynanie rozmowy oraz jej prowadzenie, dziękowanie, przedstawianie się, przedstawianie innych osób, ćwiczona jest komunikacja, rozwijana jest inteligencja emocjonalna, czyli znajomość własnych uczuć oraz umiejętność ich wyrażania, radzenie sobie z podstawowymi i jednocześnie trudnymi emocjami, takimi jak np. złość, smutek czy strach. 

Czy TUS to rodzaj terapii?

Tak, TUS jest ciekawą metodą terapeutyczną, stosowaną na szeroką skalę w terapii, edukacji oraz w doskonaleniu umiejętności osobistych. Jest rodzajem terapii, która pomaga jej uczestnikom doskonalić swoje umiejętności społeczne, aby mogli stać się kompetentni społecznie. Jest to głównie terapia behawioralna, ale w niektórych sytuacjach można także zastosować terapię poznawczą, aby zmaksymalizować jej skuteczność. TUS to pojęcie, które wywodzi się z programu zastępowania agresji (Aggression Replacement Training – ART) zainicjowanego w 1987 roku jako kompleksowe oddziaływanie składające się z trzech modułów: komponenty behawioralnego – treningu umiejętności prospołecznych (Skill Streaming – SLT), emocjonalnego – treningu kontroli złości (Anger Control Training – ACT) oraz poznawczego – treningu wnioskowania moralnego (Moral Reasoning Training – MRT). Więcej o Treningu Zastępowania Agresji przeczytasz tutaj:

Jakie są główne cele TUS?

Można tutaj wyodrębnić 4 takie cele:

 1. Poprawienie oraz wzmocnienie pożądanych zachowań społecznych.
 2. Korygowanie nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji.
 3. Zdobycie umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej.
 4. Wykorzystanie wyuczonych i wyćwiczonych zachowań w praktyce, w zwykłych codziennych sytuacjach.

Warto podkreślić, że najważniejszy i kluczowy jest ten ostatni cel, czyli realizacja uzyskanej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Dla kogo przeznaczony jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to przede wszystkim zajęcia skierowane do dzieci, które mają trudności w kontaktach społecznych, z diagnozą ze spektrum zaburzeń autystycznych (w tym z Zespołem Aspergera). Korzyści z Treningu Umiejętności Społecznych mogą otrzymać również dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz dzieci nieśmiałe, wycofujące się z grupy rówieśniczej. Wskazania do udziału w małej grupie rówieśniczej mają również dzieci wykazujące zachowania agresywne względem kolegów i koleżanek oraz mające problem z dostosowaniem się do norm i zasad współżycia społecznego.

Prowadzimy we Wrocławiu grupy dla dzieci w wieku:

 • przedszkolnym (5-6 lat)

 • wczesnoszkolnym: grupy młodsze (7 – 9 lat) (9 – 11 lat)

 • szkolnym: grupy starsze (11 – 12 lat)(13 – 15 lat)(15 -17 lat)

Terminy i godziny zajęć można zobaczyć tutaj.

Jakie korzyści daje uczestnictwo dziecka w zajęciach TUS?

Dzięki uczestnictwie w TUS dziecko:

 • staje się bardziej świadome siebie (swoich potrzeb, emocji, zachowań),
 • buduje i wzmacnia swoją tożsamość, poczucie własnej wartości i pewności siebie;
 • wzmacnia poczucie kontroli w sytuacjach społecznych,
 • wzmacnia poczucie sprawstwa, wpływu, możliwości dokonania wyboru;
 • ma gotowe strategie zachowań – poradzenia sobie w trudnych dla niego sytuacjach,
 • przestaje się bać, a przynajmniej poziom lęku w sytuacjach społecznych znacząco się zmniejsza, lepiej kontroluje go i potrafi zdobyć się na inne niż dotychczas działanie;
 • zmniejsza swój poziom stresu, a więc znacząco polepsza jakość swojego życia.

W jaki sposób przebiegają zajęcia TUS? 

Przed rozpoczęciem zajęć ma miejsce niezwykle istotny proces rekrutacyjny, mający na celu ocenę konkretnych deficytów umiejętności dziecka. Na proces rekrutacji składają się 2-3 konsultacje wstępne. Na tych konsultacjach psycholog/ pedagog zbiera wywiad od rodziców oraz rozmawia z dzieckiem i diagnozuje obszary, w których młody człowiek potrzebuje wsparcia. Podczas zajęć pracujemy nad wskazanymi i zdiagnozowanymi obszarami sprawiającymi dziecku trudności oraz uczymy je strategii radzenia sobie z nimi dążąc do zmiany zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

W tym celu wykorzystujemy:

 • potencjał dziecka czyli jego mocne strony (zasoby na których można pracować)
 • podstawowe trudności dziecka (związane z zachowaniem, regulacją emocji, relacje z rówieśnikami oraz nauczycielami)
 • strategie działania, na które dziecko reaguje pozytywnie (co pomaga w minimalizowaniu zachowań trudnych)
 • strategie radzenia sobie ze: stresem, agresją, zazdrością, trudnymi relacjami, brakiem aktywności i zaangażowaniem w szkole, rozpoznawaniem emocji.

Po zidentyfikowaniu określonych obszarów docelowych wprowadza się techniki poprawy umiejętności społecznych. Zazwyczaj zmiany są wprowadzane w jednym obszarze na raz, aby upewnić się, że osoba trenowana nie zostanie nadmiernie przytłoczona. Dzieci uczone są umiejętności, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania za pomocą czterech kroków takich jak :

 • modelowanie (odtworzenie przez dzieci zachowań składających się na daną umiejętność)
 • odgrywanie ról (przetrenowanie właściwych społecznych zachowań )
 • udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych (określenie  poprawności przedstawionej umiejętności oraz udzielenie informacji zwrotnej po odegraniu roli)
 • generalizację (wykorzystywanie nabytych umiejętności przez dzieci w życiu codziennym)

Zajęcia prowadzimy w małej grupie rówieśniczej, co oznacza, że na zajęciach jest od 4 do maksymalnie 6 dzieci. Dzieci pracują przez cały rok w tej samej grupie.

Kto prowadzi zajęcia z TUS?

W naszym Centrum zajęcia TUS prowadzone są przez psychologów dziecięcych bądź pedagogów, którzy poza ukończonymi studiami kierunkowymi, posiadają uprawnienia pedagogiczne oraz przeszli certyfikowany kurs Trenera Umiejętności Społecznych. Każdy z psychologów to specjalista z doświadczeniem w pracy w szkole lub poradni, prowadzący konsultacje rodzicielskie oraz zajmujący się indywidualną pracą terapeutyczną z dziećmi.

Jakie są koszty zajęć TUS?

180 zł – konsultacja wstępna kwalifikująca do grupy (konsultacje wstępne obejmują od 2 do 3 spotkań, płatne za każdą konsultację).

150 zł – cena za jedno spotkanie (45 – 90 minut). Przy czym obowiązuje opłata za cały semestr z góry. 

W trakcie trwania zajęć dla dzieci jedna konsultacja w semestrze dla rodziców jest bezpłatna. Ponadto dla rodziców dzieci uczestniczących w Treningu Umiejętności Społecznych, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy dotyczącej kompetencji emocjonalnych i społecznych, prowadzimy cykl spotkań: Jak wspierać rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Rodzice dzieci uczestniczących w naszych zajęciach TUS bezpłatnie uczestniczą we wspomnianym cyklu spotkań.

Dla młodzieży prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne.

W naszym Centrum prowadzimy dla dzieci i młodzieży:

Call Now ButtonZadzwoń teraz!